Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija. Žinios apie bendriją, nuotraukos iš renginių.

 

KURČIŲ VAIKŲ SVEIKATOS APSAUGOS IR RŪPINIMOSI VAIKU IR ŠEIMA 
PASLAUGŲ GERINIMAS PASITELKIANT NORVEGIJOS PATIRTĮ

Tikslai 
Pasitelkus sėkmingą Norvegijos patirtį gerinti kurčių vaikų sveikatos apsaugą, didinant paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikaciją, kuriant naujus valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo tinklus, diegiant naujas paslaugų teikimo formas ir užtikrinant jų prieinamumą regionų savivaldybėse. 
Veiklos 
Stažuotė Norvegijoje medicinos, socialinių paslaugų institucijų ir NVO sektoriaus darbuotojams tikslu susipažinti su Norvegijos patirtimi; mokymai medicinos įstaigų, savivaldybių socialinių skyrių, kurčiųjų ugdymo įstaigų ir NVO tėvų organizacijų darbuotojams; informacinio leidinio, skirto kurčių vaikų šeimoms, medicinos, socialinių paslaugų, spec. ugdymo įstaigoms išleidimas; apskritojo stalo dėl visuotinės naujagimių klausos patikros įgyvendinimo organizavimas; tyrimas apie šeimas, auginančias kurčius vaikus, Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybėse ir paslaugų įvertinimas; naujų paslaugų formų diegimas Tauragės rajono savivaldybėje; informacijos apie paprojektį pateikimas bendrijos PAGAVA interneto svetainėje; perspektyvinio bendradarbiavimo tarp pareiškėjo ir Norvegijos partnerio plano parengimas; projekto viešinimas ir informavimas. 
Problemos, kurias norima spręsti 
Lietuvoje neatliekama visuotinė naujagimių klausos patikra, o nustačius vaiko klausos sutrikimą šeima negauna reikiamos informacijos ir paslaugų iš sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų, nes jiems trūksta reikiamų žinių. Problema ypač aštri atokesnių ir tikslinių savivaldybių tėvams. Labai trūksta efektyvaus bendradarbiavimo tarp medicinos, socialines ir ugdymo paslaugas teikiančių centrinių ir savivaldybių valstybinių institucijų bei NVO sektoriaus, įgyvendinant kurčio vaiko sveikatos apsaugą ir rūpinimąsi vaiku ir šeima. 
Tikslinė grupė 
Sveikatos priežiūros, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių, sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigų darbuotojai, SAM, ŠMM ir SADM specialistai, nacionalinės ir regioninių tėvų NVO darbuotojai, atstovaujantys visoms probleminėms sritims. 
Trukmė 
9 mėnesiai 
Laukiami rezultatai 
Kurtiems vaikams ir jas auginančioms šeimoms paslaugas teikiantys medicinos, socialinių paslaugų, ugdymo įstaigų ir NVO organizacijų darbuotojai susipažins su gerąja Norvegijos patirtimi, įgys naujų žinių ir kompetencijų; įdiegta visuotinė naujagimių patikra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje; pradėtos teikti naujos socialinių paslaugų formos Tauragės rajono savivaldybėje; tėvai, auginantys kurčius vaikus, medicinos, socialinių paslaugų ir specialiojo ugdymo įstaigos bus aprūpinti nauju informaciniu leidiniu, bus pradėtas formuoti bendradarbiavimo tinklas tarp medicinos, socialinių ir ugdymo paslaugų teikimo grandžių centrinių valdžios įstaigų, savivaldybių ir NVO sektoriaus lygiais. The Republic of Lithuania and Norwegian financial mechanism under the subsidies scheme “Transfer of experience and strengthening of cooperation among local, regional and euroregional partners in Lithuania and Norway” 

Sub-project 
IMPROVEMENT OF DEAF CHILDREN HEALTH PROTECTION AND 
CHILDREN AND FAMILY CARE SERVICES USING NORWAY EXPERIENCE

Aim 
By using successful Norway experience to improve health protection and care of deaf children and their families by increasing knowledge and skills of medical, social and educational workers giving service to deaf children and their families and by developing cooperation network between local, municipal and central state institutions and NVO sector. 
Activities 
Visit of Lithuanian specialists to Norway; trainings for medical, municipal social workers, deaf education professionals, and NVO specialists; organization of round table to achieve general newborn screening; publication of informational booklet for families with deaf children; implementation of new service forms in Tauragė region municipality and evaluation of them. 
Target group: professionals of child health care and deaf education, social workers of municipality administrations, officers of Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Social Security and Labour, and specialists of national and local NVO. 
Duration 
9 months 
Planned results: specialists providing service to deaf children and their families acquire more knowledge of children deafness, general newborn screening in Vilnius university children hospital; improved service and health protection in Tauragė region municipality; network developed between local, regional and central state institutions and NVO sector to insure effective health protection of deaf children and services of children and family care. 

 

Informacija

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija
Kategorija Klausos sutrikimai
Patalpinta Antradienis, Lapkričio 16th, 2010

Leave a Comment

Komentuoti